Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor coaching, advisering, opleiding en alle andere diensten, tussen CSR Centrum en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 1. Grondslag offertes

Offertes van CSR Centrum zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. CSR Centrum zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 1. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die CSR Centrum nodig heeft. In geval van diensten die géén betrekking hebben op individuele coaching van één medewerker geldt dit ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van CSR Centrum betrokken (zullen) zijn.

 1. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

CSR Centrum werkt met een netwerk van zorgvuldig geselecteerde, professionele zzp’ers.

De keuze voor in te schakelen derden geschiedt, waar mogelijk, in overleg met opdrachtgever, met in achtneming van de nodige zorgvuldigheid. CSR Centrum is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen van deze derden. Opdrachtgever machtigt CSR Centrum eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

De toepasselijkheid van artikel 6:76, 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.

BW Artikel 6:76

Maakt de schuldenaar bij de uitvoering van een verbintenis gebruik van de hulp van andere personen, dan is hij voor hun gedragingen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk.

BW Artikel 7:404

Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

BW Artikel 7:407

 1. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk tegenover de opdrachtnemer verbonden.
 2. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

BW Artikel7:409

 1. Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.
 1. Personeel

5.1 Wijziging coach- of adviesteam

CSR Centrum kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het coach- of adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met CSR Centrum plaatsvinden.

5.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen twee jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

 1. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

 1. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd die niet in de tarieven zijn inbegrepen, wordt bij voorschot-declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan CSR Centrum met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 1. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal CSR Centrum de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 1. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van CSR Centrum worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die CSR Centrum verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. CSR Centrum kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever CSR Centrum hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van CSR Centrum, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft CSR Centrum vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

CSR Centrum mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn aan te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. CSR Centrum behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich brengt zullen deze in rekening worden gebracht.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

 1. Intellectuele eigendom

11.1 Intellectuele eigendom
Alle materialen, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in een advies of resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van CSR Centrum. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van CSR Centrum. De opdrachtgever zal zonder toestemming van CSR Centrum aan derden geen mededeling doen over zijn aanpak, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

11.2 Boete

11.2.1 Bij overtreding van het bepaalde in deze voorwaarden is opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van € 5.000,– per overtreding aan CSR verschuldigd.

11.2.2 Indien de door CSR als gevolg van de overtreding geleden schade hoger is dan € 5.000,– heeft CSR recht op volledige schadevergoeding.

 1. Vertrouwelijkheid

CSR Centrum is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. CSR Centrum zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

 1. Aansprakelijkheid

13.1 CSR is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke Opdrachtgever als gevolg van of in verband met enige met CSR gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden, zulks behoudens opzet of grove schuld van CSR.

13.2 Indien CSR, ondanks hetgeen hiervoor in lid 1 wordt bepaald, toch aansprakelijk blijkt te zijn, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door CSR voor de Overeenkomst (exclusief btw) in rekening is gebracht.

13.3 In afwijking van het tweede lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer van zes maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.

13.4 CSR is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CSR aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan CSR toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.

13.5 CSR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6 Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, is CSR voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Voor zover CSR wel aansprakelijk mocht worden gehouden, geldt de beperking van aansprakelijkheid van de derde ook voor CSR en is de aansprakelijkheid van CSR in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de derde wordt uitgekeerd.

 1. Toepasselijk recht

14.1. Nederlands recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CSR Centrum partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2. Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van CSR Centrum is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft CSR Centrum het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3. Onderling overleg

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.