Onze diensten

Procesbegeleiding

Aanpak werkdruk: met de Werkdruk Wegwijzer van TNO begeleiden wij u bij de aanpak van werkdruk; van de inventarisatie tot de evaluatie.

CSR begeleidt bedrijven bij de aanpak van werkdruk met de Werkdruk Wegwijzer van TNO. Dit is een online instrument dat TNO Innovation for life in opdracht van het ministerie van SZW een ontwikkelde en dat bedrijven gestructureerd door de aanpak van werkdruk leidt. Daarnaast heeft TNO contact gezocht met organisaties, waaronder CSR Centrum, die bedrijven kunnen ondersteunen bij het doorlopen van de 5 stappen van de Werkdruk Wegwijzer; van inventarisatie tot evaluatie. De praktijk leert namelijk dat het bedrijven vaak ontbreekt aan capaciteit of kennis en vaardigheden om dergelijke projecten tot een succesvol einde te brengen …. of er alleen al aan te beginnen.

Wij kunnen u hierbij helpen door de uitvoering van sommige stappen uit handen nemen, of u te begeleiden bij het zelf doorlopen van de stappen. TNO heeft ons gevraagd èn opgeleid om op deze wijze de implementatie van de Werkdruk Wegwijzer te bevorderen.

Download onze flyer Werkdruk Wegwijzer

Onderzoek naar bronnen van werkstress: doelgericht (vragenlijst)onderzoek waar medewerkers zich bij betrokken voelen.

U wilt inzicht in oorzaken & gevolgen van knelpunten in de werksituatie? Of een breder (wetenschappelijk) onderzoek dat ook geschikt is als MTO of als onderdeel van de RI&E? Een onderzoek waar alle medewerkers van (een deel van) uw organisatie bij betrokken zijn en waarvan de resultaten afgezet kunnen worden tegen de branche als geheel? Een onderzoek dat niet in de la belandt, maar dat u concreet en effectief benut?

CSR heeft ruime ervaring met het succesvol opzetten en uitvoeren van onderzoeken en maakt gebruik van gevalideerde en betrouwbare onderzoeksmethodieken, o.a. via SKB. Wij stellen wel één belangrijke voorwaarde bij het doen van onderzoek en dat is, dat u tenminste 3 verbeteracties uitvoert op basis van de onderzoeksresultaten. Bij geconsteerde stressbronnen reiken wij ideeën aan die hun effect in de praktijk hebben bewezen.

Respect naar deelnemers en concrete, zichtbare verbeteracties met meetbaar resultaat zijn namelijk fundamentele pijlers van onze aanpak.

Projectbegeleiding

Prettige effectieve projectbeleiding: waarbij kennis en vaardigheden in de organisatie zelf worden gebracht.

Constateert u dat in uw organisatie onvoldoende capaciteit is om veranderingsprocessen te begeleiden? Is er te weinig inhoudelijke kennis over werkstress en een effectieve aanpak hiervan? Heeft de organisatie moeite met het afronden van dit soort projecten en stranden goede voornemens?

CSR-adviseurs zorgen voor een prettige en effectieve projectbegeleiding, waardoor medewerkers zich gehoord voelen, er veel draagvlak ontstaat en de eerste veranderingen snel merkbaar worden.

Wij brengen de kennis en vaardigheden in uw organisatie, zodat u er constructief zelf verder mee kunt.

Dialoogbijeenkomsten met medewerkers: om draagvlak te creëren bij veranderingen en ideeën van de werkvloer te benutten.

Geven uw medewerkers aan dat zij te weinig gehoord worden en wilt u meer draagvlak creëren en ideeën van de werkvloer benutten? Maar bent bezorgd over het ontstaan van een klaagcultuur, een ‘wij-zij’ stellingname of dat het u eindeloos tijd kost en u de ‘macht’ uit handen geeft als u medewerkers meer inspraak geeft?

CSR begeleidt constructief bijeenkomsten om:

  1. te inventariseren wat de knelpunten zijn (van zowel management als medewerkers)
  2. te inventariseren welke oplossingen en maatregelen mogelijk zijn
  3. hier met elkaar keuzes in te maken
  4. verwachtingen uit te wisselen en afspraken te maken over de uitvoering en resultaten
  5. een concreet èn gedragen plan van aanpak te maken.

De gang erin houden bij de uitvoering door een stimulerende voortgangsbewaking en een (eenvoudige) effectmeting – resultaat zichtbaar maken- hoort daar wat ons betreft bij.

Kwaliteitsverbetering werkoverleg: voor effectiever werkoverleg en verbeteren interne communicatie door het werkoverleg te benutten als uitwissel- en/of inspraakmoment.

‘We namen een glas, we deden een plas en alles bleef zoals het was’
Wilt u de effectiviteit van het werkoverleg vergroten: efficiënter vergaderen, meer gestructureerd overleg, minder herhaling en uitwijding, concrete besluiten, actie-afspraken? Het werkoverleg benutten als uitwissel- en inspraakmoment inclusief besluitvorming waardoor processen versnellen en de communicatie verbetert?

CSR biedt concrete hulpmiddelen en ondersteuning aan het team en de voorzitter, zoals voorbespreking met de voorzitter: opbouw / rolverdeling / werkvormen, implementeren van hulpmiddelen, observeren en nabespreken: wat gaat goed, wat kan beter en hoe doet u dat, praktisch en concreet.

Training/workshops stressmanagement: stress leren herkennen, signaleren en hanteren – stressmanagement voor leidinggevenden – planmatig werken.

Organisatieveranderingen die elkaar in hoog tempo opvolgen vormen de dagelijkse business. In veel bedrijven zorgt dit voor onrust, weerstand en ‘gedoe’. Bedrijven en medewerkers die over competenties en vaardigheden beschikken om effectief met veranderingen en vooral de ‘negatieve bijproducten’ ervan om te gaan, hebben dan ook een grote voorsprong.

CSR workshops en trainingen bieden ondersteuning op maat bij het (weer) werken vanuit rust en energie en het leren omgaan met continue veranderingen in het werk.

Workshop ‘Energiemanagement’ voor medewerkers
Medewerkers weten hoe zij gezonder en vitaler kunnen werken en leven en maken een persoonlijk actieplan. Geen grootscheepse ommezwaai, maar met haalbare en succesvolle stappen werken aan een beter energiemanagement.

Workshop ‘Stressmanagement’ voor leidinggevenden
Leidinggevenden kunnen werkdruk en stress in hun team en bij hun medewerkers niet alleen herkennen maar krijgen ook praktische handvatten om het te voorkomen, aan te pakken of ondersteuning te bieden, zodat ze hun managersrol ook op dit gebied goed kunnen invullen.

Workshop ‘Omgaan met veranderingen’
Mensen zijn gewoontedieren en echte verandering bewerkstelligen en borgen – het doorbreken van gewoontes – kost tijd en moeite. Voor medewerkers kan dit veel stress opleveren, waardoor beoogde veranderingen onnodig vertragen. Met deze workshop krijgen medewerkers inzicht in het eigen veranderingsproces en worden ze gestimuleerd om de volgende stap hierin te zetten. Zo houdt u medewerkers gemotiveerd.

Training ‘Planmatig werken’ (gebaseerd op principes van Benedictijns timemanagement)
Deze training is gericht op slimmer omgaan met tijd waardoor je effectiever werkt. Focus houden op dat wat echt belangrijk is, zodat resultaat wordt geleverd. Niet gejaagd, maar vanuit rust. Ontspanning benutten om op te laden, zonder te blijven malen over wat er allemaal nog gedaan moet worden. Met veel praktische maatregelen, tips en persoonlijke coaching.

hello-i-m-nik-MAgPyHRO0AA-unsplash2__border

Aanpak Agressie

Veroorzaken agressieve, dreigende klanten of cliënten overlast? Hebben uw medewerkers te maken met spanning door onprettige klantcontacten? Kosten agressie incidenten uw organisatie tijd en geld? Als werkgever bent u verplicht om uw medewerkers te beschermen tegen agressie op het werk. Hoe pakt u dat aan?

De agressie-aanpak van CSR is goedgekeurd door de Inspectie SZW en is gericht op de 11 aandachtgebieden die daartoe zijn opgesteld.

Vanuit onze expertise bieden we praktische en concrete adviezen, zowel inhoudelijk als op procesniveau. We ondersteunen bij het opstellen en aanpassen huisregels, agressiebeleid- en -protocol, maar geven ook advies ten aanzien van alarmeringsmiddelen en registratiesysteem. Uiteraard is begeleiding bij de procesaanpak en implementatie van de agressiemaatregelen (intake gesprek MT, probleemanalyse, installeren werkgroep, uitwerken maatregelen, voortgangsbewaking en uitrollen aanpak) ook mogelijk.

Individuele stresscoaching reduceert verzuim

De coaching focust zich op stressreductie in lichaam, geest en gedrag met als doel het verhogen van de belastbaarheid van de individuele werknemer. Het resultaat:

  • meer energie (lichaam)
  • verhoogd concentratievermogen (geest)
  • verbeterd zelfinzicht en zelfmanagement (gedrag)

Klik hier voor meer informatie over onze individuele stresscoaching.