Opleidingsvoorwaarden

Opleiding Stress en Burn-out Coaching volgens de CSR®-Methode

De opleiding

De opleiding telt vier lesdagen (van 09.30 – 16.30 uur / 10.00 – 17.00 uur) met afwisseling van college, groepsinteractie en vaardigheidstraining. In totaal bieden we 28 uur aan fysieke of online bijeenkomsten. Voor huiswerkopdrachten en literatuurstudie is ongeveer 30 uur nodig. De opleiding wordt afgerond met een certificaat.

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding is aanbevolen voor psychologen, coaches, (bedrijfs)artsen, (bedrijfs)maatschappelijk werkenden, P&O’ers en andere beroepsgroepen die mensen met chronische stress diagnosticeren, begeleiden, beoordelen of behandelen.
De opleiding is toegankelijk voor professionals die werkzaam zijn in een relevante beroepspraktijk, met een afgeronde academische of HBO-opleiding. Het niveau is HBO+/academisch.

Online programma

Indien de opleiding online wordt gegeven, gebruiken wij Zoom Pro. Dit programma is (voor deze toepassing) voldoende beveiligd.
Mochten de coronaomstandigheden het niet toelaten om de opleiding op locatie te geven, stappen we over naar het online geven van de opleiding.

Aantal deelnemers

Een opleidingsgroep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers, plus eventuele inhalers uit een vorige opleidingsgroep.
Bij onvoldoende belangstelling wordt de opleiding uitgesteld. Degenen die zich hebben ingeschreven krijgen hiervan tijdig bericht (niet later dan drie weken voor aanvang van de betreffende opleiding) en het opleidingsgeld wordt desgewenst teruggestort.

Aantal docenten

Vanaf 12 deelnemers zijn er tijdens de opleidingsdagen 2 docenten aanwezig. In een incidenteel geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte) kan het voorkomen dat een docent de opleiding alleen geeft. Er is een wisselende poule docenten. Het staat CSR Centrum vrij om de beschikbare docenten naar eigen inzicht in te delen en een eerdere planning te wijzigen. Hieraan kunnen geen garanties ontleend worden.

Investering

Het opleidingsgeld voor de klassikale opleiding bedraagt € 1.795,- exclusief 21% btw.
Het opleidingsgeld voor de online opleiding bedraagt € 1.595,- exclusief 21% btw.

Deze bedragen zijn inclusief alle opleidingsmaterialen. Ook is een lunch op de lesdagen inbegrepen (i.g.v een online opleiding is lunch niet inbegrepen).

Na afloop van de opleiding is er voor alle deelnemers een take home tentamen beschikbaar. Dit tentamen kost € 100,- exclusief 21% btw. Voor NIP-psychologen A&O en A&G is het maken van het take home tentamen voorwaarde om de 48 PE-punten toegekend te krijgen.

Aanmeldingen die gedaan zijn vóór 1 januari 2023 kunnen nog in het gehele jaar 2023 voor het 2022-tarief van € 1.495,- (exclusief 21% btw) de opleiding volgen. De startdatum van de opleiding is hierbij leidend.

Wijze van betaling

Na ontvangst van het inschrijfformulier en je cv wordt een bevestiging van deelname toegestuurd.

Je ontvangt separaat een aanbetalingsfactuur van € 250,- inclusief 21% btw.  De factuur voor het resterende opleidingsgeld volgt ongeveer zes weken voor aanvang van de opleiding. Indien het STAP-budget aan jou is toegekend (zie volgende alinea) dan wordt dit in mindering gebracht op deze factuur.

STAP-budget (alleen van toepassing op STAP-budgetaanvragen t/m 3 juli 2023)

De opleiding is opgenomen in het STAP-scholingsregister. Bij inschrijving voor de opleiding kun je aangeven of je hier gebruik van wilt maken of niet.

Als je gebruik wilt maken van STAP vragen we je bij inschrijving aan te geven of jouw inschrijving onder voorbehoud van STAP-toekenning is (bij geen toekenning word je uitgeschreven of verplaatst) of dat je de opleiding zelf betaalt indien de STAP-subsidie niet aan jou wordt toegekend. Deelnemers die geen voorbehoud maken, verlenen we voorrang bij plaatsing.

CSR voert als opleider de benodigde acties voor toekenning van het STAP-budget tijdig en zorgvuldig uit voor deelnemers die aangeven hier gebruik van te willen maken. Mocht er onverhoopt in het aanvraagproces iets misgaan, dan zijn we hiervoor niet aansprakelijk. De beslissing voor (definitieve) toekenning van de subsidie is daarnaast niet aan ons en we kunnen niet garanderen dat het STAP-budget aan jou wordt toegekend.

Op het moment dat je opleidingsdata wijzigen ten opzichte van de gekozen opleidingsdata bij de STAP-aanvraag, ligt de verantwoordelijkheid voor het doorgeven hiervan aan en het toestemming hiervoor krijgen van UWV bij de cursist. Zie ook onze STAP-budget pagina.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de opleiding kan de aanmelding worden geannuleerd; er worden in dat geval € 45 administratiekosten exclusief 21% btw in rekening gebracht. De gedane aanbetaling wordt verrekend met de administratiekosten en op korte termijn teruggestort.

Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang is geen restitutie mogelijk. Je krijgt wel de mogelijkheid om een latere opleiding alsnog te volgen (mits daar plek is).

Mocht de opleiding geen doorgang vinden doordat er te weinig deelnemers zijn, word je een plek in een andere opleidingsgroep aangeboden of wordt het gehele bedrag teruggestort.

Uitschrijving

Bij uitschrijving gedurende de opleiding wordt geen restitutie van het opleidingsgeld verleend. Indien – om wat voor reden dan ook – gedurende de opleiding wordt besloten niet door te gaan, verzoekt CSR Centrum dit schriftelijk mede te delen aan de coördinator van de opleiding.

Intellectueel eigendom, auteursrecht

Wij delen veel informatie en materiaal in onze opleiding. Het intellectueel eigendom van de CSR®-Methode en de handelsmerken CSR® en (erkende) CSR-coach® berusten bij Sonja van Zweden en zijn in exclusieve licentie gegeven aan CSR Centrum. Uitsluitend partners van CSR Centrum zijn gerechtigd de merken te voeren. Informatie over het partnerschap en de toelatingseisen vind je op de website van CSR Centrum.

Deelnemers kunnen na afloop van de opleiding communiceren dat ze werken volgens de CSR®-Methode; ook mogen ze verwijzen naar onze website csrcentrum.nl. De aan deelnemer uitgereikte praktische materialen mogen in de originele vorm worden ingezet voor gebruik in de eigen coachpraktijk.

Het auteursrecht van het opleidingsmateriaal (inhoud van de mappen en materiaal dat wordt uitgereikt tijdens de lessen) berust bij CSR Centrum, tenzij een andere auteursrecht-hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CSR Centrum zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Het is het nadrukkelijk niet toegestaan om de ontvangen informatie en materialen te verwerken in eigen opleiding(en)/cursus(sen) voor derden zonder schriftelijke toestemming van CSR Centrum.

Schending intellectueel eigendom, auteursrecht

Bij overtreding van het bepaalde in deze voorwaarden is (ex-)deelnemer een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van € 10.000,- per overtreding aan CSR Centrum verschuldigd en verbeurt (ex-deelnemer) aan CSR Centrum een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.
Indien de door CSR Centrum als gevolg van de overtreding geleden schade hoger is dan € 5.000,- heeft CSR Centrum recht op volledige schadevergoeding.