Opleidingsvoorwaarden

Cursus Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode

De cursus

De cursus telt vier lesdagen (van 09.30 – 16.30 uur / 10.00 – 17.00 uur) met afwisseling van college, groepsinteractie en vaardigheidstraining. In totaal bieden we 28 uur aan fysieke of online bijeenkomsten. Voor huiswerkopdrachten en literatuurstudie is ongeveer 30 uur nodig. De cursus wordt afgerond met een certificaat.

Toelatingsvoorwaarden

Deze cursus is aanbevolen voor psychologen, coaches, (bedrijfs)artsen, (bedrijfs)maatschappelijk werkenden, P&O’ers en andere beroepsgroepen die mensen met chronische stress moeten diagnosticeren, begeleiden, beoordelen of behandelen.
De cursus is toegankelijk voor professionals die werkzaam zijn in een relevante beroepspraktijk, met een afgeronde academische of HBO-opleiding. Het niveau is HBO+/academisch.

Online programma

Indien de cursus online wordt gegeven, gebruiken wij Zoom Pro. Dit programma is (voor deze toepassing) voldoende beveiligd.

Aantal deelnemers

Een cursusgroep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers, plus eventuele inhalers uit een vorige cursusgroep.
Bij onvoldoende belangstelling wordt de cursus uitgesteld. Degenen die zich hebben ingeschreven krijgen hiervan tijdig bericht (niet later dan drie weken voor aanvang van de betreffende cursus) en het cursusgeld wordt desgewenst teruggestort.

Aantal docenten

Vanaf 12 cursisten zijn er tijdens de cursusdagen 2 docenten aanwezig. In een incidenteel geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte) kan het voorkomen dat een docent de cursus alleen geeft. Er is een wisselende poule docenten. Het staat CSR Centrum vrij om de beschikbare docenten naar eigen inzicht in te delen en een eerdere planning te wijzigen. Hieraan kunnen geen garanties ontleend worden.

Investering

Het cursusgeld bedraagt € 1.495,- exclusief 21% btw. Dit bedrag is inclusief alle opleidingsmaterialen. Ook is een lunch op de cursusdagen inbegrepen (i.g.v een online cursus is lunch niet inbegrepen).

Na afloop van de cursus is er voor alle cursisten een take home tentamen beschikbaar. Dit tentamen kost € 100,- exclusief 21% btw. Voor NIP-psychologen A&O en A&G is het maken van het take home tentamen voorwaarde om de 48 PE-punten toegekend te krijgen.

Wijze van betaling

Na ontvangst van het inschrijfformulier en je cv wordt een bevestiging toegestuurd. Je ontvangt separaat een aanbetalingsfactuur van € 250,- inclusief 21% btw. Je inschrijving is definitief na betaling van deze factuur. De factuur voor het resterende cursusgeld volgt ongeveer zes weken voor aanvang van de cursus.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan de aanmelding worden geannuleerd; er worden in dat geval € 45 administratiekosten exclusief 21% btw in rekening gebracht. De gedane aanbetaling wordt verrekend met de administratiekosten en op korte termijn teruggestort.

Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang is geen restitutie mogelijk. Je krijgt wel de mogelijkheid om een latere cursus alsnog te volgen (mits daar plek is).

Mocht de cursus geen doorgang vinden doordat er te weinig deelnemers zijn, word je een plek in een andere cursusgroep aangeboden of wordt het gehele bedrag teruggestort.

Uitschrijving

Bij uitschrijving gedurende de opleiding wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend. Indien – om wat voor reden dan ook – gedurende de opleiding wordt besloten niet door te gaan, verzoekt CSR Centrum dit schriftelijk mede te delen aan de coördinator van de opleiding.

Intellectueel eigendom, auteursrecht

Wij delen veel informatie en materiaal in onze cursus. Het intellectueel eigendom van de CSR®-Methode en de handelsmerken CSR® en (erkende) CSR-coach® berusten bij Sonja van Zweden en zijn in exclusieve licentie gegeven aan CSR Centrum. Uitsluitend partners van CSR Centrum zijn gerechtigd de merken te voeren. Informatie over het partnerschap en de toelatingseisen vind je op de website van CSR Centrum.

Cursisten kunnen na afloop van de cursus communiceren dat ze werken volgens de CSR®-Methode; ook mogen ze verwijzen naar onze website csrcentrum.nl. De aan cursist uitgereikte praktische materialen mogen in de originele vorm worden ingezet voor gebruik in de eigen coachpraktijk.

Het auteursrecht van het cursusmateriaal (inhoud van de mappen en materiaal dat wordt uitgereikt tijdens de lessen) berust bij CSR Centrum, tenzij een andere auteursrecht-hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CSR Centrum zullen door de cursist geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Het is het nadrukkelijk niet toegestaan om de ontvangen informatie en materialen te verwerken in eigen cursussen/cursussen voor derden zonder schriftelijke toestemming van CSR Centrum.

Schending intellectueel eigendom, auteursrecht

Bij overtreding van het bepaalde in deze voorwaarden is (ex-)cursist een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van € 10.000,- per overtreding aan CSR Centrum verschuldigd en verbeurt (ex-cursist) aan CSR Centrum een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.
Indien de door CSR Centrum als gevolg van de overtreding geleden schade hoger is dan € 5.000,- heeft CSR Centrum recht op volledige schadevergoeding.