Privacyreglement

CSR Centrum vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft CSR Centrum in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens CSR Centrum expliciet om jouw toestemming moet vragen.

Definities

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de CSR Centrum internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

CSR Centrum mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft CSR Centrum de plicht om haar klanten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door CSR Centrum worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

2. De persoonsgegevens die CSR Centrum gebruikt en het doel van het gebruik.

CSR Centrum verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens.

Bezoek je onze website? Dan verwerken wij jouw IP-adres.

Meld je jezelf aan voor onze nieuwsbrieven of neem je contact op via het contactformulier op de website? Dan verwerken we jouw naam en e-mailadres.

Ben je coach bij ons? Dan verwerken wij jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en pasfoto.

Krijg je coaching van een CSR Centrum coach? Dan verwerken wij jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, pasfoto (als je die zelf uploadt bij jouw eigen dossier), geslacht, geboortedatum en wachtwoord. Van de coaching wordt een dossier bijgehouden. Afhankelijk van het coaching traject worden relevante gegevens over jouw gezondheid verwerkt.
Daarnaast verzamelen wij, wanneer je coaching krijgt via je werkgever, de bedrijfsnaam van jouw werkgever, bedrijfsarts en jouw functie.

De persoonsgegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die klanten met CSR Centrum sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
• geanonimiseerd onderzoek te kunnen doen;
• jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

IP-adressen/cookies

CSR Centrum houdt IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
• de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren;
• ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
• het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie onze cookieverklaring op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

CSR Centrum verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de CSR Centrum-organisatie, tenzij:

• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die CSR Centrum met jou heeft gesloten;
• je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

• CSR Centrum verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personeel van CSR Centrum worden ingezien of door je eigen CSR-coach en door de IT-verwerker. Om je privégegevens te beschermen hebben we met deze laatste een verwerkersovereenkomst afgesloten.
• Al jouw persoonsgegevens worden door CSR Centrum beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord + invoeren van een extra authentificatiecode om in te loggen in het digitale systeem.
• De medewerkers van CSR Centrum hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan CSR Centrum verstrekte persoonsgegevens.
• CSR Centrum heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met alle externe verwerkers van de informatie.
• CSR Centrum heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.
• Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en volgens de voorgeschreven wettelijke bewaartermijnen.

5. Jouw rechten als betrokkene

Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Wil je gebruik maken van je rechten, dan kun je dit per email bij info@csrcentrum.nl aangeven. Als we je verzoek moeten afwijzen, leggen we uit waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van CSR Centrum.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met CSR Centrum opnemen; we proberen er samen met jou uit te komen. Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie, of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door CSR Centrum? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal CSR Centrum ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op deze website van CSR Centrum.

Privacyreglement CSR Centrum mei 2021.